Convocats en temps i forma , i amb l’assistència dels següents membres de la Junta:

 

Julian López (President), Oriol Llorens (Sots-President ), Xavier Piña (Tresorer), Rafa Herreros (Secretari), Pau Lage, Carlos Nou i Angel Palacios (vocals). Reunits a la Sala de Juntes del Club, el dia 22 de Gener de 2018, 19.30h , com Junta Directiva es va tractar i aprovar en dret i forma els següents punts:

 

1r.-El President, informa com han anat els comptes de la loteria de Nadal 2017. Ens quedarem per sota del pressupost fet, doncs hi ha hagut menys vendes i també per la morositat dels últims dies es va fer una previsió de compra superior a lo habitual.

 

2n.- També s´exposa com van els comptes del pressupost de la temporada 2017-2018 . Hi ha la partida de col.laboracions per roba , que pel moment no recull les expectatives previstes d´ingressos, la resta de partides bé, dintre de pressupost.

 

3r.- El President, exposa als presents que el proper dia 2 maig 2018, finalitza el mandat legal federatiu de l´actual Junta Directiva. Diu que la nova Junta entrant té treballs importants abans de començar la nova temporada, com planificar la nova temporada esportiva 18-19, també renovacions de contractes de serveis (Heineken, Bar, etc.) i altres laborals que existeixen. Igualment indica que els processos electorals per la nova Junta són llargs, per tot això i amb la idea que no hi hagi buits de treball, proposa cessar tota la Junta i començar els tràmits legals per la nova Junta. Després de diferents intervencions dels presents s`acorda per unanimitat fer-ho així i amb data 31 gener de 2018. No obstant i fins la nova Junta seguirem treballant tots com Junta en funcions.

 

Ultimat aquest punt, Julián López , president actual, diu als presents que la seva idea es no presentar-se a cap càrrec de la nova Junta, continuarà com a soci i col.laborador amb la nova Junta, si li demanen, en tot lo que sigui necessari per la bona marxa del Club doncs porta 34 anys amb el F.C. Cardedeu, fent de tot i els últims 18 anys de President. Ha arribat l´hora de deixar pas a noves persones i idees, desitjant sempre lo millor per al Club i el seus socis i molta sort i encert a la nova Junta.

 

4r.- El Directiu Carlos Nou, fa diferents observacions sobre bossa d´hores, personal Bar i organitzaçió i controls de proveïdors.

 

En precs i preguntes, no hi han. Sense altres temes a tractar s´aixeca la reunió a les 21h.

 

Signat: Secretari

Rafael Herreros Bruy Vist i plau: President

 

Julián López Ródenas